การลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Event Hours(1)

  • Lotus 3-4.

    12:00 pm – 12:15 pm